Lindani Majalumani studied at the University of the Western Cape (UWC) and completed his LLB in December 2018. Lindani grew up in the rural villages of the Eastern Cape. He is a versatile young professional that enjoys learning and helping others. He spends his spare time amongst nature, photographing landscapes and exploring his passion for cars. He is currently working as a Candidate Attorney at STBB in our Cape Town Branch.

Thought of the Week | YINTONI IBANGO LOKWENZAKALA NGOKWAKHO?

Ibango lokonzakala buqu libango lomonakalo athe umntu wabanawo ngenxa yokwenzakala okwenzeke kwingozi okanye ngenxa yokusweleka komondli kwingozi. Njengomthetho, ingozi kufuneka ukuba ibangelwe kukungakhathali komnye umntu.

Elona bango liqhelekileyo lokonzakala komntu kukwenzakala komntu ngenxa yokwenzakala okwenzekileyo kwingozi yemoto okanye apho kufunyanwa isondlo somondli kwingozi yemoto. Eminye imizekelo yeengozi ezinokuthi zikhokelele ekubeni umntu afumane ibango lokwenzakala ziziganeko apho umntu elunywe okanye onzakaliswe yinja, okanye atyibilika wawa kwindawo yokuthenga, kwindawo yamashishini okanye kwindawo kawonkewonke.

IiDamages kulo mxholo kunokubandakanya ukubuyiswa kweendleko ezenzekileyo ngenxa yokwenzakala, njengendleko zasesibhedlele kunye nezinye iindleko zonyango, kunye nesixa ngokubanzi esijolise kwintlungu kunye nokubandezeleka. Kukho imigaqo eyahlukeneyo esebenzayo malunga nohlobo lomonakalo.

Thought of the Week | IZIPHUMO EZINTATHU ZOMTHETHO ZEENGOZI ZEENQWELO-MAFUTHA

For the best legal advice and personalised service, let's talk