Lindiswa is an Associate at STBB and serves as such in the conveyancing department at our Cape Town branch. She obtained her Bachelors of Law (LL.B) degree from the University of the Western Cape where she became an active member of Black Lawyers’ Association (BLA-SC) and is proud to have been one of the students together with UWC Alumni Relations Office, to secure funding for hundreds of UWC students in food security in 2016. Through her hard work and academic excellence, she became a member of the Law faculty’s Top Achievers’ program, honored with the Deans Merit Award in 2018 and was invited for an internationally recognized membership in the Golden Key International Society. Lindiswa is privileged to have been mentored by the Regional Court Magistrates, Siviwe Yakhe and Cathy Page in 2017-2018 as part of South African Chapter of International Association of Women Judges (SAC-IAWJ). Outside of office, Lindiswa is actively involved in community services, and is currently a Chair person of KwaKhanya Youth Empowerment Programme, the youth organisation based in Delft.

Thought of the Week | IZIPHUMO EZINTATHU ZOMTHETHO ZEENGOZI ZEENQWELO-MAFUTHA

Iingozi zeemoto zihlala zivelisa iinkqubo ezintathu zomthetho:

1. Ityala lolwaphulo-mthetho apho uMbuso uza kutshutshisa umoni okanye umtyholwa;
2. Ibango loluntu lomonakalo okhoyo kwizithuthi nakwiziqulatho okanye kumthwalo wazo (oqhele ukusetyenzwa yinshurensi yakho); kwaye
3. Ibango elisemthethweni nxamnye neNgxowa-mali yeeNgozi zeNdlela ngomonakalo ngenxa yokonzakala okanye ukusweleka kweqela elibandakanyeke kule ngozi.

Kubaluleke kakhulu ukuqonda ukuba, nangona ezi zintathu iinkqubo zomthetho ezahlukeneyo, zinxibelelene ngokusondeleyo kwaye iziphumo zazo nganye ziya kuchaphazela enye.

Nxulumana ne-STBB xa uthe wabandakanyeka kwingozi yemoto kwaye ufuna uncedo okanye ummeli.

For the best legal advice and personalised service, let's talk
Subscribe to our monthly newsletters, subscribe