Lindiswa is an Associate at STBB and serves as such in the conveyancing department at our Cape Town branch. She obtained her Bachelors of Law (LL.B) degree from the University of the Western Cape where she became an active member of Black Lawyers’ Association (BLA-SC) and is proud to have been one of the students together with UWC Alumni Relations Office, to secure funding for hundreds of UWC students in food security in 2016. Through her hard work and academic excellence, she became a member of the Law faculty’s Top Achievers’ program, honored with the Deans Merit Award in 2018 and was invited for an internationally recognized membership in the Golden Key International Society. Lindiswa is privileged to have been mentored by the Regional Court Magistrates, Siviwe Yakhe and Cathy Page in 2017-2018 as part of South African Chapter of International Association of Women Judges (SAC-IAWJ). Outside of office, Lindiswa is actively involved in community services, and is currently a Chair person of KwaKhanya Youth Empowerment Programme, the youth organisation based in Delft.

Thought of the week | Yintoni isikimu sokwahlula isabelo?

Beepropathi kunye nabanini bahlala befuna ingcebiso malunga nesikimu kwesona sithuba sokwabelana ngepropathi ukuze basisebenzise ngokubhekisele kuphuhliso. Ukukhethwa kweskimu kuxhomekeke kwiimfuno zomnini okanye umphuhlisi wepropathi. Enye yezi zikhetho zizikimu zokwahlula isabelo.

Isikimu sokwabelana ngesabelo sichazwa kuMthetho wokuLawulwa kwee-Bhloko zolwabelwano zeNombolo 59 ka-1980 (Share Block Control Act) ngokuthi “nasiphi na isikimu apho isabelo, ngayo nayiphi na indlela, sinika ilungelo okanye inzala ekusebenziseni ipropathi engenakushenxiswa”. Inkampani yezabelo ibamba eli lungelo lokufumana umhlaba nokuba ungabhalisa itayitile (i.e. ngokuthatha lo mhlaba uthathelwa ingqalelo kwaye ngaloo ndlela ube ngumnini womhlaba) okanye ngokuqeshisa umhlaba kumniniwo.

Xa sele ifunyenwe, amalungelo okusebenzisa ngokubhekisele kumhlaba anikezelwa yinkampani yeebhloko zezabelo kubanini bezabelo ngokutyikitya phantsi amalungelo okusebenzisa kwimemorandam yesivumelwano sokufakwa kwenkampani kunye nakwisivumelwano sokusetyenziswa ekungenwe phakathi kwenkampani yebhloko yokwabelana kunye nako konke oko abanini zabelo ngaphezulu okanye ngaphantsi amagama afanayo. Xa kumiselwa le nkqubo abanini bepropathi kunye nabaphuhlisi kufuneka bethathele ingqalelo oku kulandelayo:

  1. inkampani yeebhloko zesabelo ayinako ukukhupha izabelo ezinikezela ilungelo okanye inzala yokusebenzisa umhlaba okanye izakhiwo zikawonke-wonke ngaphambi kokuba zibandakanywe ngokungqinelana noMthetho weeNkampani ongu 71 ka-2008 njengenkampani yeebhloko zokwabelana (icandelo 5A Lolawulo lwamabhloko) kwaye;
  2. akukho mbuyekezo inokwamkelwa ngumvelisi, umnini okanye inkampani yeebhlokhi ezimalunga nesabelo Izabelo zenkampani ibhloka de kube isatifikethi sokugqitywa kwezakhiwo ezisisibonelelo senxalenye yesikimu sokwabelana ngesakhiwo sikhutshiwe ngumakhi wecandelo (icandelo 7(1) loMthetho wokuLawulwa kweXesha lePropathi (kwiXesha lePropathi). Enye yezinto ezingafakwanga kwicandelo 5A kukufumana imbuyekezo ngumqambi webhlowu ekwabiweni. Owona mthombo uphambili wemali wokuphuhliswa kweskimu sebhloko yolwabelo iya kuba yimali mboleko evela kwiziko lemali elikhuselwe yimali mboleko yomhlaba kunye nezakhiwo eziyinxalenye yesikimu sokwabelana ngesabelo. Inkampani yezabelo ibixhomekeke kwimirhumo evela kubanini-zabelo bayo ukwenza uxanduva lokuhlawula imali mboleko kwaye ke kubalulekile ukuba imemorandam yokubandakanya inyanzelise abaninizabelo ukuba benze igalelo layo ngenyanga kwinkampani ehlawula izabelo ukuze ilisebenzise wkuzikhukuleni kuanduva lwemali mboleko. (edited) 
For the best legal advice and personalised service, let's talk
Subscribe to our monthly newsletters, subscribe