Thought of the Week | XA UMQASHISWA WENDLU OKANYE IVENKILE EZAKUTSHONISWA(LIQUIDATED;INGABA NDINALO IXESHA LOKUCIMA ISIVUMELWANO(LEASE).

Ubhubhane we-COVID-19 wehlabathi ubenayo, kwaye usaqhubekeka ukuba nayo, ufikelela kude ekufumaneni imali kubantu abaninzi nakumashishini ngokufanayo, kwaye oku kuxhaphake kakhulu kuqoqosho lwaseMzantsi Afrika esele lubuthathaka. Iziphumo zokunkqonkqoza zeNqanaba leSizwe leNtlekele leSizwe iinyanga ezili-12, kunye neMigaqo ekhubazekileyo eye yaphunyezwa ngokuhambelana noMthetho woLawulo lweNtlekele wama-57 ka-2002, ngoku uvakala kunzima kunakuqala. Isiphumo nobunyaniso bayo yonke le nto kukuba uninzi lwamashishini alunakho ukugcina iingcango zivulekile, kwaye, ngenxa yoko, abanakho ukuhlangabezana nezibophelelo zabo zenyanga zokurenta, kwaye ngenxa yoko, uninzi lwala mashishini ajongene nokupheliswa .Kuthetha ntoni oku kubanini-mhlaba?

For the best legal advice and personalised service, let's talk
Subscribe to our monthly newsletters, subscribe