Marius joined STBB in 2020. He obtained his LLB degree from UNISA in 2018, whereafter he completed School for Legal Practice at UCT in 2019 as well as the coursework for his LLM degree at Stellenbosch University in the same year. He is currently finishing up his thesis to obtain his LLM degree. Marius has a keen interest in property law and conveyancing, but also enjoys general legal practice such as the drafting and perusal of various legal documents. Outside of work, he plays various sports, likes to read non-fiction and enjoys some downtime with friends and family.

Thought of the week | Wat is ‘n aandeleblokskema?

Eiendomsontwikkelaars en eienaars soek dikwels advies rakende die beste tydverdelingskema om te gebruik in ‘n eiendomsontwikkeling.Die keuse hang af van die eienaar of ontwikkelaar se mikpunt.

Een opsie is om ‘n aandeleblokskema op te rig. ‘n Aandeleblokskema word in die Wet op Beheer van Aandeelblokke Nr. 59 van 1980 omskryf as ‘n skema waarkragtens ‘n aandeel in ‘n maatskappy ‘n belang (of reg) op die gebruik van onroerende eiendom verleen. ‘n Aandeleblokmaatskappy is ‘n spesiale soort maatskappy wat die eienaar van die relevante eiendom is (d.w.s. deur die oordrag van die betrokke grond ) óf  wat die grond by die eienaar huur.

Gebruiksregte ten opsigte van die grond word dan deur die aandeleblokmaatskappy aan sy aandeelhouers toegeken deur sodanige gebruiksregte op te neem in die akte van oprigting van die maatskappy en in ‘n gebruiksooreenkoms wat tussen die aandeleblokmaatskappy en al sodanige aandeelhouers aangegaan is op min of meer identiese terme.
By die opstel van hierdie skema, moet eienaars en ontwikkelaars let op die volgende:

  1. die aandeleblokmaatskappy mag nie aandele uitreik wat die reg op of die belang in die gebruik van grond of geboue daarop aan die publiek verleen voordat dit ingevolge die Maatskappyewet Nr. 71 van 2008 as ‘n aandeelblokmaatskappy opgeneem is nie;
  2. geen vergoeding mag deur die ontwikkelaar, eienaar of aandeleblokmaatskappy ontvang word ten opsigte van ‘n aandeleblok nie alvorens ‘n sertifikaat van praktiese voltooiing ten opsigte van die geboue deur ‘n argitek uitgereik is nie. Een van die uitsluitings hierop is die ontvangs van vergoeding deur ‘n aandeelblokontwikkelaar. Die ontwikkelaar se hoofbron van finansiering vir die ontwikkeling van ‘n aandeleblokskema is gewoonlik ‘n verbandlening van ‘n finansiële instelling. Die maatskappy is afhanklik van bydraes van sy aandeelhouers om sy verpligting om die lening terug te betaal, na te kom en daarom is dit belangrik dat die akte van oprigting die aandeelhouers verplig om maandelikse kontantbydraes te maak vir die maatskappy om dit te gebruik vir die leningsverpligting.