Thought of the Week | Utyikityo lodluliso maxwebhu phesheya

Kuyinto eqhelekileyo, ikakhulu kutshanje kwizithintelo zokuhamba hamba, abaThengisi bazifumana bephesheya kweLwandle ngexesha yeNkqubo yokuhanjiswa kweproprati. Nangona kungabakho amaGingxi-gingxi, oku akuzuthintela abathengisi ekutyikityeni amaxwebhu okuDlulisa.
Amaxwebhu okuDlulisa atyikitywe ngaphandle kwemida yoMzantsi Afrika aneMimiselo engqongqo ekufuneka ilandelwe ukuze kuQinisekiswe ukuba amaxwebhu atyikityiweyo amkelwa kwIiOfisi zobunini.
Ngemimiselo yeNkundla ephakamileyo yama 63, amaxwebhu atyikitywe ngaphandle kwemidi yoMzantsi Afrika kufunelka atyikitywe ngenye yezindlela zilandelayo:

  1. Abatyikityi bangaNdwendwela Ummeli lizwe woMzantsi Afrika okufutshane atyikitye amaxwebhu phambi kwekomishana kuMmeli welizwe. Umkomishina ofanelekileyo Uzotykitya ngokulula, ikhomishini kwaye incamathelise itywina layo kumaxwebhu ngokufanekileyo.
  2. Ngenxa yokuba uMmeli woMzantsi Afrika akasoloko ekufutshane, ukhetho lwesibini kukuba abatyikityi batyikitye amaxwebhu phambi kweGosa likaRhulumente ngokwe Ndibano yaseHague (Ephelisa imfuno yomthetho wamaxwebhu oluntu lwangaphandle). Nje ukuba ityikitywe kuMtyikityi noMmeli olungisa izivumelwano, Amandla egqwetha kufuneka aqinisekiswe ligosa likaRhulumente elifanelekileyo elisemagunyeni. Ukuba umtyikityi uzifumana ekwilizwe apho elingeyo nxalenye yeNdibano yeHague, amaxwebhu kufuneka athunyelwe ukwenzela ukuQinisekiswa  ukuba atyikitywe phambi koMmeli olungisa izivumelwano.

Nje ukuba amaxwebhu atyikitywe kwaye aqinisekiswe, apho kufanelekileyo, amaxwebhu atyikityiweyo ekuQaleni kufuneka aposelwe emva kumthengisi ukuze afakwe kwiofisi yobunini.

Ukuthintela iingxaki zoTyikityo dluliso maxwebhu phesheya, bayacetyiswa abathengisi nabathengi ukuba bachonge ummeli othembekileyo okanye igqwetha loMzantsi Afrika, ngendlela ekhethekileyo okanye ngokwaMandla weGqwetha, atyikitye amaxwebhu okudlulisa egameni labo.

For the best legal advice and personalised service, let's talk
Subscribe to our monthly newsletters, subscribe