Thought of the Week | UMVUZO OMNTSHA

Izolo, umhla we-8 kweyoMdumba ngo-2021, uMphathiswa wezabasebenzi uThulas Nxesi ubhengeze umvuzo omtsha yabasevenzi eMzantsi Afrika. Owona mvuzo mncinci wesizwe uya kuba yi-R21.69 ngeyure nganye yesiqhelo, ukusukela nge-1 Matshi 2021.

Owona mvuzo mncinci wesizwe yimali ehlawulwa ngeyure eziqhelekileyo zomsebenzi kwaye ayibandakanyi ukuhlawulwa kwezibonelelo (ezinje ngezothutho, izixhobo, ukutya okanye indawo yokuhlala), iintlawulo zesisa (ibhodi okanye indawo yokuhlala), iingcebiso, iibhonasi kunye nezipho.
Igazethi ikwabonelela ngamaqela abasebenzi, kubandakanywa abasebenzi basekhaya abanelungelo lokufumana umvuzo omncinci oyi-R19.09 ngeyure eqhelekileyo.

Nangona ikomishini yomvuzo omncinci kuzwelonke yayifuna ukwenza esi sigqibo sisebenze kubo bonke abasebenzi kwilizwe liphela kwaye kungakhathalelwanga ukuba leliphi na icandelo, ubuncinci bezinto ezithile kumacandelo athile, ezinje ngabasebenzi basezifama nabasemakhayeni, zibekwe etafileni, ukuthintela ukuphazamiseka okugqithisileyo kwaye ngenjongo ngokuthe ngcembe ukufezekisa iqondo eliphantsi kuwo onke amacandelo.

Nxibelelana nathi ku  ukuba ufuna ulwazi oluthe kratya

For the best legal advice and personalised service, let's talk
Subscribe to our monthly newsletters, subscribe