Thought of the Week | UMFANEKISO BHANYABHANYA (VIDEO) OGCINA IINKCUKACHA NGOMYOLELO WAKHO: INGABA OKU KUVUMELEKILE EMTHETHWENI?

Akukho mzekelo mthethweni ngokunyaniseka komyolelo yomfanekiso bhanyabhanya (video) eMzantsi Afrika. Ukuze umyolelo usebenze kwaye wamkelwe nguMphathi weNkundla ePhakamileyo kweli lizwe, kufuneka uhambelane neemfuno ezichazwe kumThetho we-Wills ka-1953 kubandakanya, kodwa kungaphelelanga apho, Ityikitywe ngokufanelekileyo ngumnini-mpahla kunye nangamangqina amabini nangaphezulu afanelekileyo ngexesha elinye.

Kwezinye iindawo zamazwe ngamazwe (ezinje ngeNew South Wales, Australia, nakumazwe ambalwa eUnited States of America) umba wobunyani bemiyolelo yomfaninekiso bhanyabhanya (video) ifikile phambi kweenkundla zabo kwaye ezinye izigqibo zibambe ukuba, kwiimeko ezithile kwaye zibonelelwe kuhlangatyezwane neemfuno ezithile, umyolelo wevidiyo unokwamkelwa njengomyolelo osemthethweni wokugqibela wasemthethweni womntu oswelekileyo. Kuyabonakala ke ngoko ukuba ulawulo lwamazwe aphesheya luya lungelelanisa ngokuthe ngcembe, iinkundla zabo zihamba ngonxibelelwano phakathi komthetho kunye nobuchwephesha (Technology).

Ukubaluleka kokubhalwa phantsi nokwenziwa ngokusemthethweni kuya kuhlala kuyinto ephambili eMzantsi Afrika, nangona kunjalo ukuba umfanekiso bhanyabhanya (video) womyolelo (will) ingavunywa ziinkundla kumaxesha azayo.

Qhagamshelana nathi ngokuthumela iphephancwadi ku  estates@stbb.co.za okanye utsalele umnxeba ku 021 4069100 ngocedo lokuyila umyolelo wakho.

For the best legal advice and personalised service, let's talk
Subscribe to our monthly newsletters, subscribe