Lindiswa is an Associate at STBB and serves as such in the conveyancing department at our Cape Town branch. She obtained her Bachelors of Law (LL.B) degree from the University of the Western Cape where she became an active member of Black Lawyers’ Association (BLA-SC) and is proud to have been one of the students together with UWC Alumni Relations Office, to secure funding for hundreds of UWC students in food security in 2016. Through her hard work and academic excellence, she became a member of the Law faculty’s Top Achievers’ program, honored with the Deans Merit Award in 2018 and was invited for an internationally recognized membership in the Golden Key International Society. Lindiswa is privileged to have been mentored by the Regional Court Magistrates, Siviwe Yakhe and Cathy Page in 2017-2018 as part of South African Chapter of International Association of Women Judges (SAC-IAWJ). Outside of office, Lindiswa is actively involved in community services, and is currently a Chair person of KwaKhanya Youth Empowerment Programme, the youth organisation based in Delft.

Thought of the Week | Ukulungiswa, ukutshintshwa, ukongezwa kunye nokwandiswa ekhayeni lakho

Kwenzeka ntoni emva kokuba izicwangciso zakho zokwakha zamkelwe?

Nje ukuba izicwangciso zokwakha zivunywe ngumasipala wakho kwaye ugqibile ukulungisa, ukutshintsha, ukongezwa okanye ukwandiswa kwekhaya lakho ngokungqinelana nezo zicwangciso ngexesha elifunekayo, kunyanzelekile ukuba wena, okanye umphathi weprojekthi yakho, ninxibelelane ngokubhaliweyo nomasipala, ukuze nicele ukukhutshwa kwesiqinisekiso sokuhlala. Isiqinisekiso sokuhlala sityikityiwa nguMhloli Wezakhiwo, obambele umasipala, xa sele etyelele ipropathi yakho kwaye waqinisekisa ukuba wakha ngokungqinelana nezicwangciso ezivunyiweyo, ukuba nayiphi na imiqathango yolwamkelo, ebekwe ngumasipala, ithotyelwe kwaye kwanikezelwa neziqinisekiso  ezifunekayo zokuthobela.

Ukuba awakhanga ngokungqinelana nesicwangciso sakho sokwakha esivunyiweyo, okanye wenze utshintsho ngexesha lokwakha, uMhloli wezokwakha angacela ukuba uyilo lokuphambuka luyilwe, lufakwe  kwaye luvunywe  phambi kokuba kukhutshwe isiqinisekiso sokuhlala.

Isiqinisekiso sokuhlala sibalulekile apho ukulungiswa, utshintsho, ukwandisa okanye ukongezwa kwenziwa khona njengoko isakhiwo sinokuthi sihlale ngokusesikweni emva kokuba isiqinisekiso sokuhlala sikhutshiwe. Nje ukuba sikhutshwe, khumbula ukusigcina kwindawo ekhuselekileyo ukuze iimeko apho sinokufuneka kwakhona xa uthengisa okanye ubambisa ngepropati yakho.

 

For the best legal advice and personalised service, let's talk
Subscribe to our monthly newsletters, subscribe