Lindani Majalumani studied at the University of the Western Cape (UWC) and completed his LLB in December 2018. Lindani grew up in the rural villages of the Eastern Cape. He is a versatile young professional that enjoys learning and helping others. He spends his spare time amongst nature, photographing landscapes and exploring his passion for cars. He is currently working as a Candidate Attorney at STBB in our Cape Town Branch.

Thought of the Week | Ukulungiswa ngokutsha, uguquko, izongezo kunye nezandiso ekhayeni lakho

Kwenzeka ntoni emva kokuba izicwangciso zakho zokwakha zamkelwe?

Kanye xa izicwangciso zakho zokwakha zamkelwe ngumasipala wakho kwaye ukugqibile ukulungiswa, ukutshintsha, ukongeza okanye ukwandisa ekhayeni lakho ngokwezicwangciso ezinjalo ngexesha elifanelekileyo, kunyanzelekile ukuba wena okanye umphathi weprojekthi anxibelelane nomasipala ngencwadi ebhaliweyo ukuze ucele ukukhutshwa kweSatifikethi Sokuhlala. Esi satifikethi sityikitywa nguMhloli woKwakha kaMasipala akuba etyelele ikhaya lakho kwaye eqinisekisile ukuba wakhe ngokwezicwangciso ezivunyiweyo kunye nayo nayiphi na imeko ebekiweyo ngumasipala.

Ukuba izakhiwo zakho azihambelani, okanye wenze iinguqu ngexesha lokwakhiwa, uMhloli Wezokwakha unokucela ukuba isicwangciso sokuphambuka silungiswe, singeniswe kwaye siphunyezwe ngaphambi kokuba kukhutshwe iSatifikethi seMisebenzi.

Isatifikethi sokuSebenza sibalulekile apho uhlengahlengiso, uguquko, ulwandiso okanye ukongeza kwenziwe khona njengesakhiwo ekunohlalwa kuso ngokusesikweni emva kokukhutshwa kwesatifikethi. Kanye xa sikhutshiwe, khumbula ukugcina isatifikethi sakho kwindawo ekhuselekileyo kwenzele ukuba siphinda sifuneke xa uthengisa isakhiwo sakho okanye ubambisa ngesakhiwo sakho.

For the best legal advice and personalised service, let's talk