Thought of the Week | Ukulungiswa ngokutsha, uguquko, izongezo kunye nezandiso ekhayeni lakho

Kwenzeka ntoni emva kokuba izicwangciso zakho zokwakha zamkelwe?

Kanye xa izicwangciso zakho zokwakha zamkelwe ngumasipala wakho kwaye ukugqibile ukulungiswa, ukutshintsha, ukongeza okanye ukwandisa ekhayeni lakho ngokwezicwangciso ezinjalo ngexesha elifanelekileyo, kunyanzelekile ukuba wena okanye umphathi weprojekthi anxibelelane nomasipala ngencwadi ebhaliweyo ukuze ucele ukukhutshwa kweSatifikethi Sokuhlala. Esi satifikethi sityikitywa nguMhloli woKwakha kaMasipala akuba etyelele ikhaya lakho kwaye eqinisekisile ukuba wakhe ngokwezicwangciso ezivunyiweyo kunye nayo nayiphi na imeko ebekiweyo ngumasipala.

Ukuba izakhiwo zakho azihambelani, okanye wenze iinguqu ngexesha lokwakhiwa, uMhloli Wezokwakha unokucela ukuba isicwangciso sokuphambuka silungiswe, singeniswe kwaye siphunyezwe ngaphambi kokuba kukhutshwe iSatifikethi seMisebenzi.

Isatifikethi sokuSebenza sibalulekile apho uhlengahlengiso, uguquko, ulwandiso okanye ukongeza kwenziwe khona njengesakhiwo ekunohlalwa kuso ngokusesikweni emva kokukhutshwa kwesatifikethi. Kanye xa sikhutshiwe, khumbula ukugcina isatifikethi sakho kwindawo ekhuselekileyo kwenzele ukuba siphinda sifuneke xa uthengisa isakhiwo sakho okanye ubambisa ngesakhiwo sakho.

For the best legal advice and personalised service, let's talk
Subscribe to our monthly newsletters, subscribe