Thought of the Week | PLAASVERVANGENDE AANSPREEKLIKHEID

Kan ‘n werknemer aanspreeklik gehou word vir die diefstal van ‘n klant se goedere deur een van sy werknemers?

Kragtens die gemenereg, kan ‘n werkgewer aanspreeklik gehou word vir skade wat deur sy werknemer aangerig word, vir sover die onregmatige daad gepleeg is binne die loop en omvang van diens of terwyl die werknemer redelikerwys besig was met enige aktiwiteit wat verband hou met sodanige diens.

In Fujitsu Services Score (Endms) Bpk v Schenker Suid Afrika (Edms) Bpk (GP) (25 Maart 2020), moes die hooggeregshof in Gauteng oorweeg of ‘n werkgewer aanspreeklik was vir die onregmatige daad wat die werknemer gepleeg het, waar die werknemer afgewyk het. In hierdie spesifieke geval het die werknemer sekere goedere van die kliënt van sy werkgewer gesteel wat die werkgewer voorlopig bewaar het.

Die Appèlhof in Stallion Security (Edms) Bpk v Van Staden (526/2018) [2019] ZASCA 127 (27 September 2019) het bevind dat ‘n werkgewer aanspreeklik is (en die werkgewer beveel het om skadevergoeding te betaal) waar sy werknemer opsetlik en “heeltemal vir sy eie doeleindes” opgetree het. Die hof het bevind dat daar ‘n voldoende noue verband bestaan ​​tussen die optrede van die werknemer en die besigheid van die werkgewer. Die werknemer, in hierdie geval, ‘n sekuriteitswag, het ‘n lopersleutel gekry om die binnekant van ‘n gebou te ondersoek. Hy het die sleutel gebruik om die roof van ‘n persoon wat laat in die gebou gewerk het, te bewerkstellig.

Toe die hof tot hierdie beslissing kom, het die hof bepaal dat ons wet verder ontwikkel moet word om te erken dat die skepping van die risiko van skade deur enige werkgewer, in ‘n gepaste geval, ‘n relevante oorweging kan vorm om aanleiding te gee tot ‘n voldoende verband tussen die skade veroorsaak deur die werknemer en die besigheid van die werkgewer.”

Deur hierdie beginsels toe te pas, het die hof in die Fujitsu-uitspraak bevind dat, omdat die werknemer onbeperkte toegang tot die gebou gehad het, sy werkgewer plaasvervangend aanspreeklik gehou kan word vir die skade wat sy kliënt gely het as gevolg van die onwettige optrede van die werknemer.

Hierdie uitsprake plaas ‘n wesenlike taak op die skouers van werkgewers (en hul versekeraars) en moet in gedagte gehou word by die beplanning van taakverdeling en verantwoordelikhede vir verskillende werknemers.

Vir meer inligting, kontak ons op www.stbb.co.za of stuur ‘n e-pos aan info@stbb.co.za

For the best legal advice and personalised service, let's talk
Subscribe to our monthly newsletters, subscribe