Thought of the Week | OM EIENDOM OP ‘N VEILING TE KOOP: WAT IN GEDAGTE GEHOU MOET WORD

‘n Veiling kan beskryf word as ‘n publieke aangeleentheid waartydens goedere of eiendom aan die hoogste bieër verkoop word. Bankinstellings gebruik al vir baie jare veilings om die verkoop van eiendom ten opsigte waarvan uitvoeringsverkoping deur ‘n hofbevel goedgekeur is, suksesvol te bewerkstellig. Deesdae kies ‘n toenemende hoeveelheid  privaat verkopers ook om hul eiendom op die manier te verkoop, omdat hulle onder die indruk verkeer dat ‘n veiling meer belangstelling by voornemende kopers sal trek.

Eiendom wat op ‘n veiling verkoop word, word gewoonlik voetstoots verkoop. Dit wil sê dat die eiendom ‘soos dit is’ verkoop word, met sigbare en onsigbare gebreke inkluis. Gevolglik het kopers selde regsremedies tot hul beskikking as hulle ten einde ontevrede is met die toestand van die eiendom wat hul gekoop het. In dié opsig is dit belangrik om op te let dat verbruikers se regte op ‘veilige, goeie gehalte goedere’ ingevolge Artikel 55 van die Wet op Verbruikersbeskerming nie van toepassing is op goedere wat by ’n veiling gekoop is nie.

Daarom is dit noodsaaklik om aandagtig te wees op die volgende, mits u eiendom op ‘n veiling wil bekom:

  1. Inspekteer die eiendom;
  2. Verkry ‘n afskrif van die verkoopsvoorwaardes;
  3. Doen navraag oor of die eiendom tans verhuur word;
  4. As die eiendom ‘n eenheid in ‘n deeltitelskema is, doen navraag oor die bedrag van die maandelikse heffings en tariewe;
  5. Verkry ‘n afskrif van die titelakte en relevante goedgekeurde diagramme, sodat u vertroud is met enige voorwaardes of serwitute op die eiendom. Alhoewel die dokumente selde deur afslaers aan voornemende kopers beskikbaar gestel word, kan u altyd die afslaer vooraf vra om die dokumente beskikbaar te maak, ‘n web-soek doen of u transportbesorger nader om die verlangde dokumente te bekom.

Daar is gewoonlik ‘n vooraf deposito betaalbaar, wat as ‘n persentasie van die koopprys bereken word. Verder sal u heel moontlik vir die kommissie van die afslaer sowel as die uitstaande tariewe en belasting verantwoordelik wees.

Veilings word oor die algemeen met ‘n reserweprys aangebied. Indien dit die geval is en die hoogste aanbod nie die reserwe bedrag bereik nie, dan sal die verkoop van die eiendom eers deur die verkoper bevestig moet word.

Verder is dit is belangrik om daarop te let dat die verkoper verskeie regsremedies tot sy of haar beskikking het indien die koper kontrakbreuk pleeg. Die mees algemene klousules in die opsig is die volgende, of iets in dier voege:

  1. Die verkoper is geregtig om die ooreenkoms met skriftelike kennisgewing te kanselleer en skadevergoeding te eis as gevolg van die kontrakbreuk;
  2. Die verkoper is geregtig om onmiddellik betaling van die volle koopprys en spesifieke nakoming tee is.

Indien skadevergoeding geëis word, is dit baie moontlik dat die deposito en agentekommissie wat reeds vooraf betaal is, verbeur word.

Dit is dus noodsaaklik dat u die nodige navrae doen en bewus is van moontlike struikelblokke, sodoende te voorkom dat u die aankoop berou. 

For the best legal advice and personalised service, let's talk
Subscribe to our monthly newsletters, subscribe