Thought of the Week | NGAMASHISHINI AMAKHULU ANGAKHATHAZEKA NGOMTHETHO WE POPI

Siqhelile ukuxhakamshelana nabanini bamashishini abaqwalasela uxanduva lokuthotyelwa kwemiqathango, babe nenkathalo nokunyamezela . Kwelinye icala, kunempendulo efanelekileyo apho kuthathwe inxaxheba ngokuqhutywa kweshishini zonke insuku. Kwelinye ixesha, kufumaneka kungekho mnandi xa kunonyanzelo lokoyiswa ngesohlwayo esikhutshwa ngurhulumente xa ungathobeli lemiqhathangango.

Ngokuqinisekileyo, ukuhambisana nemitheto ka POPI ngukuya ngengxelo ebalulwe ngaphezulu kanti singabonisa umzekelo kwizaziso zethu kule nyanga ngokubonisa lemifanekiso elandelayo:

  1.  uPOPI enyanisweni ngumthetho wamashishini amakhulu okumelenkanga akhathazeke ngawo, hayi kangako kumashishini amancinci.
  2.  uPOPI yinto yobutchwephesha (IT)
  3.  Wonke ayalungela ukuthi angahambisana nokufikelela kuzinyanzeliso zika POPI
  4. uPOPI isinyanzeliso esingabalulekanga kodwa ngenye yezindlela urhulumente afikelela ngayo kumashishini.

Ukhuseleko lwezinkcukacha zomntu (POPI ngamafutshane), ngendlela elula, ivule umhlahla ndlela kumashishini ukuba baphathe kanjani ulwazi ngezinkcukacha zabaxhasi okanye abasebenzi babo ezincwadini zabo. Oku kukufaka iinkcukacha zabasebenzi nabaxhasi babo, nokuba umxhasi angaba ngumtu okanye lushishini.

Akukhathaleki ubukhulu beshishini lakho, kufanele ugcine inkcukacha zabaxhasi, nabo bazisa  ushishino kuwe okanye kubasebenzi bakho ngezoxhulumano lomnxeba okanye ngembalelwano. Oku kufanele ukuba uqalise ukwenza iindlela zokuthatha uxanduva nokuqiniseka ukuba okufunwa ngumthetho we POPIA ngendlela zonke, xa ufika lomtheto ngo July 2021.

Ungaxhumana nathi xa ufuna ulwazi ngokuthotyelwa kwalo mthetho, sifumaneka ku info@stbb.co.za okanye utsalele umnxeba ku 021 4069100.

For the best legal advice and personalised service, let's talk
Subscribe to our monthly newsletters, subscribe