Tholakele Mrubata is a practising Attorney and Conveyancer in the firm's Property Law Department. She obtained her LLB Degree from the University of the Western Cape, completed her Articles with STBB and was admitted as an Attorney in July 2021 and as a Conveyancer in January 2022. Tholakele’s strength is in retail conveyancing. She continues to improve and develop her skills in Conveyancing at STBB and is pursuing a further qualification as a Notary Public. As a young Associate to Refqah Fataar Ho-yee and Martin Sheard, Tholakele is well conversed in retail conveyancing matters such as the drafting of sale and lease agreements, registration of properties (sales, donations, and deceased estate transfers), waiver applications, sale in instalments, subdivisions and consolidations etc. Tholakele is also passionate about helping others in need and has been involved in various charitable and educational organizations, she is currently is currently head of the conveyancing Pro bono department at STBB, wherein she works hand in hand with 71point4 and the Transaction Support Centre, in registering all their conveyancing matters (conventional and deceased estate transfers).

Thought of the Week | NDITYIKITYE ISIVUMELWANO SOMTSHATO KODWA NGENXA YESISIFO ESIYI KHOVIDI-19 ESIJIKELEZE ILIZWE LONKE KUYE KWANYANZELEKA UKUBA UMTSHATO MAWURHOXISWE.

Umbuzo omawuzibuze wona ke ngowokuba kuye kwenzeke ntoni kwisivumelwano somtshato endiyityikityileyo?

Esi sifo saziwa ngokuba yikhovidi-19 siye sanemighaqo siseko emiselwe ebantwini bonke jikelele bomzantsi afrika, siyazi sonke ukuba sifumene umyalelo wokuba makukhawuleziswe kumiswe izinto ezenziwa elizweni lethu nto leyo enonceda ukuba kungabikho kunwenwa kwesisifo. lomthetho unyanzelise abatshati ukuba mabangaqhubi okanye barhoxise usuku lwabo lomtshato.

Umbuzo esinawo ngowokuba kwenzeka ntoni xa sewutyikitye isivumelwano somtshato okanye ububhalisile phambi kokuba kwehle esisihelegu sokuba urhoxiswe umtshato okanye umiselwe olunye usuku?

Owona nobangela wokutyikitywa kwesi sivumelwano somtshato kukulawula izinto abanazo abatshati phambi kokuba bezimanya ngeqhina lomtshato. ngako ke oko, isivumelwano sabatshati sizokusebenza emva komtshato. ukuba amaqela omabini anga azobe etshata akhetha ukungatshati, ngenxa yezizathu zabo ezithile, utyitkityo lwesivumelwano somtshato asizukufaka sinyanzelo kula maqela abhalisele umtshato pha kula ofisi iphakamileyo ye “deeds office”. Ukuba abatshati bakhetha ukungaqhubekeki ngomtshato, esisivumelwano somtshato sizokusebenza emva kokuba betshatile abatshati.

For the best legal advice and personalised service, let's talk