Thought of the Week | NDITYIKITYE ISIVUMELWANO SOMTSHATO KODWA NGENXA YESISIFO ESIYI KHOVIDI-19 ESIJIKELEZE ILIZWE LONKE KUYE KWANYANZELEKA UKUBA UMTSHATO MAWURHOXISWE.

Umbuzo omawuzibuze wona ke ngowokuba kuye kwenzeke ntoni kwisivumelwano somtshato endiyityikityileyo?

Esi sifo saziwa ngokuba yikhovidi-19 siye sanemighaqo siseko emiselwe ebantwini bonke jikelele bomzantsi afrika, siyazi sonke ukuba sifumene umyalelo wokuba makukhawuleziswe kumiswe izinto ezenziwa elizweni lethu nto leyo enonceda ukuba kungabikho kunwenwa kwesisifo. lomthetho unyanzelise abatshati ukuba mabangaqhubi okanye barhoxise usuku lwabo lomtshato.

Umbuzo esinawo ngowokuba kwenzeka ntoni xa sewutyikitye isivumelwano somtshato okanye ububhalisile phambi kokuba kwehle esisihelegu sokuba urhoxiswe umtshato okanye umiselwe olunye usuku?

Owona nobangela wokutyikitywa kwesi sivumelwano somtshato kukulawula izinto abanazo abatshati phambi kokuba bezimanya ngeqhina lomtshato. ngako ke oko, isivumelwano sabatshati sizokusebenza emva komtshato. ukuba amaqela omabini anga azobe etshata akhetha ukungatshati, ngenxa yezizathu zabo ezithile, utyitkityo lwesivumelwano somtshato asizukufaka sinyanzelo kula maqela abhalisele umtshato pha kula ofisi iphakamileyo ye “deeds office”. Ukuba abatshati bakhetha ukungaqhubekeki ngomtshato, esisivumelwano somtshato sizokusebenza emva kokuba betshatile abatshati.

For the best legal advice and personalised service, let's talk
Subscribe to our monthly newsletters, subscribe