Thought of the Week | Ndingalishiyela nabani na ilifa lam endithanda ukulishiya kuye okanya ndinyanzelekile ngokokonthetho ndilishiyele abantu abathile, umzekelo umntu enditshate naye nabantwana?

Ukuba umthetho waseMzantsi Afrika ulawula ulwabiwo lwelifa lakho, ukhululekile ukuba ushiyele nabani na izinto zakho njengangoko unqwenela. Nangona kunjalo, uMmiselo Wolondolozo Lomtshato Wokugqibela (the Maintenance of Surviving Spouse Act) lunika iqabane elingabelwanga ngokufanelekileyo kwintando yolwabiwo (“the Will”) yeqabane elandulele ihlabathi amandla wokuya kwiinkundla zamatyala ngenjongo zokucela isondlo kwilifa leqabane lakhe elandulele ihlabathi.

Ukwengeza, umzali unyanzelekilo ngokomthetho ukuba abonelele abantwana abasaxhomekeke kuye kwaye ukuba akakwenzi oko kwintando yolwabiwo lwakhe phambi kokuba alandulele eli, abantwana bakhe abasaxhomekeke kuye banelungelo lokufaka isicelo kwiinkundla zamatyala becela isondlo kwilifa lomzali oswelekileyo. Ukhumbule ukuba iqabane elisaphilayo lingakwazi ukufaka isicelo sesondlo ngamandla eliwanikwa ngumthetho olawula umtshato okanye ngenxa yemvumelwano yokuhlangana (“the Antenuptial Contract”).
Amaqabane atshate ngokohlobo lokudityaniswa kwepropathi (“the Community of Property”) anelungelo emthethweni kwisabelo esinye esisiqingatha sexabiso lokudityaniswa kwepropathi edibeneyo.

For the best legal advice and personalised service, let's talk
Subscribe to our monthly newsletters, subscribe