Thought of the week | My goed, jou goed: Die oordrag van onroerende eiendom na egskeiding

Twee persone is getroud en besit gesamentlik ‘n eiendom. Hulle wil skei en sluit ‘n skikkingsooreenkoms ingevolge waarvan een van die partye die eiendom sal kry. Die vraag is nou of die egskeidingsbevel, gepaardgaande met die skikkingsooreenkoms, outomaties die oordrag van die eiendom sal bewerkstellig, of moet daar dan verder ook nog ‘n formele oordrag proses plaasvind?

Die antwoord is dat daar wel ook ‘n formele oordrag van die een party se deel in die eiendom aan die ander gade moet plaasvind. Op enkele uitsonderings na, word onroerende eiendom slegs oorgedra by wyse van registrasie in die Aktekantoor. Die ontbinding van ‘n huwelik deur egskeiding lei dus nie tot outomatiese oordrag van eienaarskap nie, maar skep bloot die reg van die een gade om ooreenkomstig die skikkingsooreenkoms, oordrag van die ander gade se aandeel in die eiendom te eis.

Gevolglik, afhangende van of die huwelik binne of buite gemeenskap van goedere was, moet daar óf ‘n formele oordrag by wyse van registrasie van ‘n Transportakte plaasvind, of die partye moet ‘n spesiale aansoek by die aktekantoor indien om by wyse van endossement die eiendom volledig in die naam van die ontvangende gade te vestig. In die geval van endossement, sal die Registrateur dit teen die oorspronklike titelakte aanteken dat die vorige gade nie meer ‘n belang in die eiendom het nie, en dat die daardie gade se regte nou in die ontvangende eggenoot vestig.

For the best legal advice and personalised service, let's talk
Subscribe to our montly newsletters, Subscribe