Lindiswa is an Associate at STBB and serves as such in the conveyancing department at our Cape Town branch. She obtained her Bachelors of Law (LL.B) degree from the University of the Western Cape where she became an active member of Black Lawyers’ Association (BLA-SC) and is proud to have been one of the students together with UWC Alumni Relations Office, to secure funding for hundreds of UWC students in food security in 2016. Through her hard work and academic excellence, she became a member of the Law faculty’s Top Achievers’ program, honored with the Deans Merit Award in 2018 and was invited for an internationally recognized membership in the Golden Key International Society. Lindiswa is privileged to have been mentored by the Regional Court Magistrates, Siviwe Yakhe and Cathy Page in 2017-2018 as part of South African Chapter of International Association of Women Judges (SAC-IAWJ). Outside of office, Lindiswa is actively involved in community services, and is currently a Chair person of KwaKhanya Youth Empowerment Programme, the youth organisation based in Delft.

Thought of the week | KUTHENI KUBALULEKILE UKUBA UBENOMYOLELO?

Izehlo ezibumba ubomi kwabanye, ezinje ngomtshato, ukuthengwa kwepropati, ukuzalwa komntwana, ukusweleka komntu omthandayo, uqhawulo-mtshato okanye ukufuduka, konke kukhokhelela kutshintsho lweemeko zakho ezibangela uba kufuneke uhlaziye umyolelo. Ukuqinisekisa ukuba ilifa lakho linekezwa ngokufanelekileyo, ngaphandle kweendleko kunye nokunciphisa ukulibaziseka kwabaxhamli bakho obakhethileyo, kubalulekile ukuba uwakhe ngendlela esemthethweni umyolelo wakho kwaye ufune iingcebiso zosomaqhuzu bomthetho. Umyolelo wakho kufuneka unike izinto ezininzi ingqwalasela, eyona nto ecace gca kukutyunjwa kweendlalifa kunye nokuqeshwa komgwebi olawula ilifa lakho.
Umyolelo oyakwenziwa unokulawula naliphi na ilifa linikezelwa kumntwana omncinci kwaye kuvumelekile ukuba uxele ukhetho lwakho lokuba
ngubani umntu ozakujonga abamntwana bakho abancinci xa unokuthi wena nomlingani wakho nisweleke.
Ezinye iingqwalasela ziquka:
  • Ingaba kuyakubakho imali eyaneleyo kusini na kwilifa lakho lokuhlawula amatyala akho kwaye ngaxeshanye ibonelele ngokhuseleko lwezezimali kusapho lwakho?
  • Ngaba unomdla weshishini elinothi libe sesichengeni?
  • Ingaba umsebenzi wepropathi unokuncitshiswa?
  • Ngaba ibhodi yakho yokubambisa iyahlawulelwa yi-inshorensi?
  • Ukuba ikhona, imali izakuvelaphi ukusuka ekuhlangabezaneni nezibophelelo zakho malunga nomyalelo woqhawulo mtshato?
  • Zeziphi inzuzo kwirhafu yezibonelelo?
  • Ngaba umyalelo wakho uyileke ngokufanelekileyo na ukuba ungaquka izinto zaphesheya
Ukuba une-(inter vivos trust), esetiweyo ngexesha lokuphila kwakho, ixabiso lelifa lingakufuna ukuphononongwa kwakhona, ingakumbi ngokubhekisele ekuchongweni kwabaphathi abafanelekileyo bokuphatha ilifa emva kokuba uswelekile.
Nceda unxibelelane nesebe lethu lelifa lomntu oswelekileyo ukwenzela uboniswano ngokomnxeba ku 021 673 4700 okanye ubhalele ku estates@stbb.co.za
For the best legal advice and personalised service, let's talk
Subscribe to our monthly newsletters, subscribe