Lindiswa’s passion for law and community service started from a young age when her Grandmother was involved in an ‘Attempted rape’ case of a young girl in the Eastern Cape. She was awarded an African Scholars’ Fund Scholarship and later, an ASSET bursary which enabled her to proceed to higher education. Lindiswa obtained her Bachelors of Law (LL.B) degree from the University of the Western Cape where she became an active member of Black Lawyers’ Association (BLA-SC) and a mentee by the regional court Magistrates, Siviwe Yakhe and Cathy Page in 2017-2018 as part of South African Chapter of International Association of Women Judges (SAC-IAWJ), an organization that provides law students with court-room exposure and community service through orphanage visits and other activities. In fulfilling her aspiration to serve the community, Lindiswa is proud to have been one of the students, together with UWC Alumni Relations Office, to secure funding for hundreds of UWC students in food security in 2016. From all the Law Modules she did at university, Lindiswa enjoyed the Legal process, a final year elective which gave her practical exposure to Family law litigation, basic Legal Drafting and an opportunity to consult with clients at the University Law Clinic. Through her hard work and academic excellence, she became a member of the Law faculty’s Top Achievers’ program, honored with the Deans Merit Award in 2018 and was invited for an internationally recognized membership in the Golden Key International Society. Lindiswa is an Associate at STBB and serves as such in the conveyancing department at our Cape Town branch. Lindiswa is open to learning as much as possible to advance her career in the legal field.

Thought of the week | KUTHENI KUBALULEKILE UKUBA UBENOMYOLELO?

Izehlo ezibumba ubomi kwabanye, ezinje ngomtshato, ukuthengwa kwepropati, ukuzalwa komntwana, ukusweleka komntu omthandayo, uqhawulo-mtshato okanye ukufuduka, konke kukhokhelela kutshintsho lweemeko zakho ezibangela uba kufuneke uhlaziye umyolelo. Ukuqinisekisa ukuba ilifa lakho linekezwa ngokufanelekileyo, ngaphandle kweendleko kunye nokunciphisa ukulibaziseka kwabaxhamli bakho obakhethileyo, kubalulekile ukuba uwakhe ngendlela esemthethweni umyolelo wakho kwaye ufune iingcebiso zosomaqhuzu bomthetho. Umyolelo wakho kufuneka unike izinto ezininzi ingqwalasela, eyona nto ecace gca kukutyunjwa kweendlalifa kunye nokuqeshwa komgwebi olawula ilifa lakho.
Umyolelo oyakwenziwa unokulawula naliphi na ilifa linikezelwa kumntwana omncinci kwaye kuvumelekile ukuba uxele ukhetho lwakho lokuba
ngubani umntu ozakujonga abamntwana bakho abancinci xa unokuthi wena nomlingani wakho nisweleke.
Ezinye iingqwalasela ziquka:
  • Ingaba kuyakubakho imali eyaneleyo kusini na kwilifa lakho lokuhlawula amatyala akho kwaye ngaxeshanye ibonelele ngokhuseleko lwezezimali kusapho lwakho?
  • Ngaba unomdla weshishini elinothi libe sesichengeni?
  • Ingaba umsebenzi wepropathi unokuncitshiswa?
  • Ngaba ibhodi yakho yokubambisa iyahlawulelwa yi-inshorensi?
  • Ukuba ikhona, imali izakuvelaphi ukusuka ekuhlangabezaneni nezibophelelo zakho malunga nomyalelo woqhawulo mtshato?
  • Zeziphi inzuzo kwirhafu yezibonelelo?
  • Ngaba umyalelo wakho uyileke ngokufanelekileyo na ukuba ungaquka izinto zaphesheya
Ukuba une-(inter vivos trust), esetiweyo ngexesha lokuphila kwakho, ixabiso lelifa lingakufuna ukuphononongwa kwakhona, ingakumbi ngokubhekisele ekuchongweni kwabaphathi abafanelekileyo bokuphatha ilifa emva kokuba uswelekile.
Nceda unxibelelane nesebe lethu lelifa lomntu oswelekileyo ukwenzela uboniswano ngokomnxeba ku 021 673 4700 okanye ubhalele ku estates@stbb.co.za
For the best legal advice and personalised service, let's talk