Thought of the week | KAN ‘N EIENDOMSPRAKTISYN TOEGANG VERBIED WORD TOT ‘N DEELTITELSKEMA ONDER VLAK 3 VAN INPERKING?

Dit het standaard praktyk geword vir ‘n eienaar om ‘n eiendomspraktisyn aan te stel om sy eenheid te koop te lys of om die verhuring daarvan te hanteer. So ‘n praktisyn tree op ingevolge ‘n skriftelike magtiging van die geregistreerde eienaar in terme waarvan daar aan hom of haar die bevoegdheid verleen word om die deeltitelskema binne te gaan, foto’s te neem van die eenheid, om ‘n ingaande of uitgaande inspeksie te voltooi of om die eenheid te wys vir ‘n potensiële koper of huurder.

Op 1 Junie 2020 het Suid-Afrika beweeg na Vlak 3 van Imperking en ingevolge die Regulasies wat uitgevaardig is kragtens die Wet op Rampbestuur, 57 van 2002 op 28 Mei 2020, mag ‘n persoon sy tuiste verlaat om enige diens te verrig wat sodoende toegelaat word onder Vlak 3 Inperking. Die dienste en funksies wat deur ‘n eiendomspraktisyn verrig word, word hierby ingesluit.

‘n Eiendomspraktisyn wie dus optree as ‘n gemagtigde agent van ‘n geregistreerde eienaar van ‘n eenheid kan derhalwe nie deur die Beheerliggaam van ‘n deeltitelskema belet word om die ontwikkeling te betree nie. In die meeste gevalle bevat die Gedrags- of Bestuursreëls ook geen bepaling wat so ‘n optrede sal regverdig nie. ‘n Beheerliggaam moet egter versigtig wees om die reg in hul eie hande te neem.

‘n Eienaar sal by magte wees om ‘n hof te nader vir ‘n bevel om toegang of besit te herstel en sal ook suksesvol wees met ‘n kostebevel in sy guns.

For the best legal advice and personalised service, let's talk
Subscribe to our monthly newsletters, subscribe