Lindiswa is an Associate at STBB and serves as such in the conveyancing department at our Cape Town branch. She obtained her Bachelors of Law (LL.B) degree from the University of the Western Cape where she became an active member of Black Lawyers’ Association (BLA-SC) and is proud to have been one of the students together with UWC Alumni Relations Office, to secure funding for hundreds of UWC students in food security in 2016. Through her hard work and academic excellence, she became a member of the Law faculty’s Top Achievers’ program, honored with the Deans Merit Award in 2018 and was invited for an internationally recognized membership in the Golden Key International Society. Lindiswa is privileged to have been mentored by the Regional Court Magistrates, Siviwe Yakhe and Cathy Page in 2017-2018 as part of South African Chapter of International Association of Women Judges (SAC-IAWJ). Outside of office, Lindiswa is actively involved in community services, and is currently a Chair person of KwaKhanya Youth Empowerment Programme, the youth organisation based in Delft.

Thought of the Week | IPOPIA NGABA NGUMMISELO OQINGQWA? HAYI!

Lithuba lokuzama ukufumana ukuthembakala kweshishini.

Nanini na xa wena, njengomnini weshishini, ucela kwaye ufumana ulwazi kubaxhasi bakho, abasebenzi kunye nababoneleli ngeenkonzo zakho, kukho into ethembekileyo kwishishini lakho. Banethemba lokuba ulwazi luya kusetyenziselwa iinjongo ekujoliswe kuzo, ezichanekileyo kwaye ukuba ishishini lakho linamanyathelo asengqiqweni kwindawo yalo ukukhusela iinkcukacha abakunika zona.

Ukuthobela imithetho yeshishini, kukuzilungiselela ngokwePOPIA kubalulwa njengenxalenye yolawulo olulungileyo lweshishini okanye lombutho. Nokuba utyumba iarhente elawulayo ukuba iqokelele iirhafu kubanini bamakhaya kwindawo yokuhlala, ufumana iinkcukacha zomzali zokuhlawula iindleko zesikolo, uqokelela iinkcukacha zonxibelelwano zabaxhasi abangena kwindawo yokutyela, ulungiselela ukuhanjiswa kweentyatyambo kwidilesi yasekhaya yomthengi, ulwazi olubalulekileyo lunikezwe wena. I-POPIA ifuna ukuba ukwazi ukuqinisekisa nakubani na obuzayo, ukuba ishishini lakho okanye umbutho wakho uyayixhasa inkcubeko yokhuseleko lwenkcukacha yeshishini kunye nokukhuselwa kwaloo nkcukacha.

Ngaphandle kwamathandabuzo, ukuthotyelwa kuya kufuna uhlengahlengiso kuwo onke amashishini nakwimibutho, nokuba ingakanani na okanye lishishini elinjani na. Rhoqo amanyathelo okuthobela azisiweyo aquka amanyathelo okuqonda okulula ukuphunyezwa. Akufanelekanga ke ngoko kujongwe njengomsebenzi ongenakwenzeka okanye onzima kakhulu, kodwa indlela esebenzayo yokuqinisekisa ukuba imibhalo kunye neenkcukacha ezifunyenweyo zikhuselwe ngokufanelekileyo. I-POPI ayijoliswanga ekuthinteleni amashishini; Endaweni yoko sisixhobo onokusisebenzisa ukubonisa abathengi bakho ukuba uneshishini okanye umbutho onoxanduva nothembekileyo.

Nxibelelana nathi ku-info@stbb.co.za okanye utsalele ummnxeba kule ndombolo 021 4069100 ukuze ufumane inkcaza ethe vetshe.

For the best legal advice and personalised service, let's talk
Subscribe to our monthly newsletters, subscribe