Lindiswa’s passion for law and community service started from a young age when her Grandmother was involved in an ‘Attempted rape’ case of a young girl in the Eastern Cape. She was awarded an African Scholars’ Fund Scholarship and later, an ASSET bursary which enabled her to proceed to higher education. Lindiswa obtained her Bachelors of Law (LL.B) degree from the University of the Western Cape where she became an active member of Black Lawyers’ Association (BLA-SC) and a mentee by the regional court Magistrates, Siviwe Yakhe and Cathy Page in 2017-2018 as part of South African Chapter of International Association of Women Judges (SAC-IAWJ), an organization that provides law students with court-room exposure and community service through orphanage visits and other activities. In fulfilling her aspiration to serve the community, Lindiswa is proud to have been one of the students, together with UWC Alumni Relations Office, to secure funding for hundreds of UWC students in food security in 2016. From all the Law Modules she did at university, Lindiswa enjoyed the Legal process, a final year elective which gave her practical exposure to Family law litigation, basic Legal Drafting and an opportunity to consult with clients at the University Law Clinic. Through her hard work and academic excellence, she became a member of the Law faculty’s Top Achievers’ program, honored with the Deans Merit Award in 2018 and was invited for an internationally recognized membership in the Golden Key International Society. Lindiswa is an Associate at STBB and serves as such in the conveyancing department at our Cape Town branch. Lindiswa is open to learning as much as possible to advance her career in the legal field.

Thought of the Week | IPOPIA NGABA NGUMMISELO OQINGQWA? HAYI!

Lithuba lokuzama ukufumana ukuthembakala kweshishini.

Nanini na xa wena, njengomnini weshishini, ucela kwaye ufumana ulwazi kubaxhasi bakho, abasebenzi kunye nababoneleli ngeenkonzo zakho, kukho into ethembekileyo kwishishini lakho. Banethemba lokuba ulwazi luya kusetyenziselwa iinjongo ekujoliswe kuzo, ezichanekileyo kwaye ukuba ishishini lakho linamanyathelo asengqiqweni kwindawo yalo ukukhusela iinkcukacha abakunika zona.

Ukuthobela imithetho yeshishini, kukuzilungiselela ngokwePOPIA kubalulwa njengenxalenye yolawulo olulungileyo lweshishini okanye lombutho. Nokuba utyumba iarhente elawulayo ukuba iqokelele iirhafu kubanini bamakhaya kwindawo yokuhlala, ufumana iinkcukacha zomzali zokuhlawula iindleko zesikolo, uqokelela iinkcukacha zonxibelelwano zabaxhasi abangena kwindawo yokutyela, ulungiselela ukuhanjiswa kweentyatyambo kwidilesi yasekhaya yomthengi, ulwazi olubalulekileyo lunikezwe wena. I-POPIA ifuna ukuba ukwazi ukuqinisekisa nakubani na obuzayo, ukuba ishishini lakho okanye umbutho wakho uyayixhasa inkcubeko yokhuseleko lwenkcukacha yeshishini kunye nokukhuselwa kwaloo nkcukacha.

Ngaphandle kwamathandabuzo, ukuthotyelwa kuya kufuna uhlengahlengiso kuwo onke amashishini nakwimibutho, nokuba ingakanani na okanye lishishini elinjani na. Rhoqo amanyathelo okuthobela azisiweyo aquka amanyathelo okuqonda okulula ukuphunyezwa. Akufanelekanga ke ngoko kujongwe njengomsebenzi ongenakwenzeka okanye onzima kakhulu, kodwa indlela esebenzayo yokuqinisekisa ukuba imibhalo kunye neenkcukacha ezifunyenweyo zikhuselwe ngokufanelekileyo. I-POPI ayijoliswanga ekuthinteleni amashishini; Endaweni yoko sisixhobo onokusisebenzisa ukubonisa abathengi bakho ukuba uneshishini okanye umbutho onoxanduva nothembekileyo.

Nxibelelana nathi ku-info@stbb.co.za okanye utsalele ummnxeba kule ndombolo 021 4069100 ukuze ufumane inkcaza ethe vetshe.

For the best legal advice and personalised service, let's talk