Lindani Majalumani studied at the University of the Western Cape (UWC) and completed his LLB in December 2018. Lindani grew up in the rural villages of the Eastern Cape. He is a versatile young professional that enjoys learning and helping others. He spends his spare time amongst nature, photographing landscapes and exploring his passion for cars. He is currently working as a Candidate Attorney at STBB in our Cape Town Branch.

Thought of the Week | Intsholongwane yeCorona – Igatya lokubaleka elibhekele phaya

Uninzi lwezivumelwano ezityikityiweyo lubonelelwa ngokupheliswa kwesivumelwano kwimeko yeemeko ezingalindelekanga ezithintela umntu ukuba azalisekise isivumelwano eso. Oku kubizwa rhoqo njengesenzo sikaThixo okanye amandlanendalo angenakuncedwa (majeure – vis maior).

Ngokusasazeka kwe-COVID-19 intsholongwane, umbuzo ocinezelayo kubantu abaninzi kukupheliswa kwesivumelwano kwimeko apho elinye iqela lingalifezekisi uxanduva lwazo ngenxa yesi sifo.

Amagatya anyanzelekileyo aqwalaselwa ziiNkundla zaseMzantsi Afrika ngokusebenzisa umthetho-siseko wesivumelwano esityikityiweyo owaziwa ngokuba yinto engenakwenzeka.

Lo mgaqo ucacisa ukuba ukusebenza akuthethi ukuba emva kokugqitywa kwesivumelwano esityikityiweyo ngaphandle kwempazamo kumaqela apho kwaye ngenxa yeziganeko ezingalindelekanga nezingathinteleki, uxanduva lokwenza kunye nelungelo lokubuyisa lentsebenzo licinyiwe.Izinto ezifunekayo ukuze kufunyanwe into engenakuhlawula umtyali kwimisebenzi yakhe, kukufutshane ukuba ukusebenza kwesibophelelo ngumtyali (umzekelo, ukubolekwa kwemali-mboleko, intlawulo yerenti, ukufundisa ngemfundo ephezulu) iba semzimbeni okanye ngokusemthethweni ngokusemthethweni, emva kwesivumelwano esityikityiweyo.Iqukumbele, kwaye ayisiyonto nje inzima, inomthwalo ngakumbi okanye inamandla ngokwezoqoqosho.

Oku akuzibandakanyi iimeko apho kunokwenzeka kungabikho ngenxa yomntu onetyala.

Umzekelo, ukuba indlu iyavunyelwa kwaye itshatyalaliswe ngomlilo ngaphandle kwesiphoso somqeshi (umz. Ngombane) ukuqeshisa kuphele kwaye imbophelelo yomqeshi ukuhlawula irente iyawa; apho umlilo ubangelwa kukungakhathali komqeshi, izibophelelo zoqeshiso ziyaqhubeka.

For the best legal advice and personalised service, let's talk