Lindiswa is an Associate at STBB and serves as such in the conveyancing department at our Cape Town branch. She obtained her Bachelors of Law (LL.B) degree from the University of the Western Cape where she became an active member of Black Lawyers’ Association (BLA-SC) and is proud to have been one of the students together with UWC Alumni Relations Office, to secure funding for hundreds of UWC students in food security in 2016. Through her hard work and academic excellence, she became a member of the Law faculty’s Top Achievers’ program, honored with the Deans Merit Award in 2018 and was invited for an internationally recognized membership in the Golden Key International Society. Lindiswa is privileged to have been mentored by the Regional Court Magistrates, Siviwe Yakhe and Cathy Page in 2017-2018 as part of South African Chapter of International Association of Women Judges (SAC-IAWJ). Outside of office, Lindiswa is actively involved in community services, and is currently a Chair person of KwaKhanya Youth Empowerment Programme, the youth organisation based in Delft.

Thought of the week | INGABA UMPROFETHI WOMHLABA ANGANGAVUNYELWA UKUBA ANGENELE UPHUHLISO LWECANDELO KWINQANABA LESITHATHU?

Yinto eqhelekileyo ukuba umnini wepropathi okanye umtyali mali atyumbe umntu ukuba afake ipropati kuluhlu okanye athengise okanye alawule ukurentwa kwayo. Igosa elinjalo lisebenza kwigunya elibhaliweyo lomnini obhalisiweyo kwaye liyavunyelwa ukuba lenze izenzo okanye imisebenzi ethile, equka ukufaka isihloko secandelo ukwenzela ukuthatha iifoto zeyunithi, ukwenza uhlolo lwangaphakathi okanye lwangaphandle okanye ukubonisa iyunithi kumntu onokubangumthengi okanye ohlawulela ukuhlala.

Ngomhla wokuqala kwinyanga yeSilimela ku-2020, uMzantsi Afrika wafudukela kwinqanaba lesithathu leSaziso kunye neMigaqo ekhutshwe phantsi koMthetho woLawulo lweNtlekele, 57 ka-2002 (Disaster Management Act), nge 28 ku Canzibe 2020, umntu angashiya indawo ahlala kuyo ayokwenza nayiphi na inkonzo, njengoko kuvumelekile phantsi kwenqanaba lesiLumkiso sesithathu(level 3). Iinkonzo ezinikezelwa ngugqirha wepropathi ziqukiwe apha.

Amagosa epropathi, asebenza njenge arhente egunyazisiweyo yomnini werejista, ngokoku kungasentla, ke ngoko angavunyelwa liZiko eliManyeneyo ukuba lingenise icandelo lophuhliso lwetayitile. Kwiimeko ezininzi iMigaqo yoLawulo okanye yokuziPhatha ayizukubakho nakuphi na ukubonelela okuya kuthatha inyathelo kwaye nokuba lenzile, iCandelo loShishino kufuneka lilumke ngaphambi kokuthathela umthetho ezandleni zalo.

Umnini wempepha-mvume uya kubanako ukuya enkundleni ukuba afumane iodolo yokumbuyisela kwindawo ebekuyo okanye evumele ukufikelela kuyo kwaye ingabandakanya kule odolo umyalelo weendleko ongakwicala lakhe.

For the best legal advice and personalised service, let's talk
Subscribe to our monthly newsletters, subscribe