Thought of the Week | INGABA NDIYAKWAZI NA UKURHOXISA ISIVUMELWANO SENTENGISELWANO?

Isiseko somthetho wesivumelwano waseMzantsi Afrika uthetha ngokunikezela nokwamkela ngaxesha nye. Ngamanye amagama, kuthetha ukuthi isivumelwano esisemthethweni nesinyanzelayo kufuneka ukuba kubekhona ukunikezela nokwamkela okusemthethweni, khona ukuze siqwalaselwe
Iyenzeka ngamanye amaxesha xa umntu esenza isithembiso sentengo kumthengisi, umthengisi uzakubeka ixesha apho isivumelwano siphelelwa khona.

Xa singamnkelekanga isigqibo sentengiselwano de kufike ixesha lokuphelelwa kwaso, isigqibo eso sizakuphelelwa (lapse) ngaphandle kwesinyanzeliso somthetho.

Kwelinye icala, kunokwenzeka ukuthi lomnaniselwano awubekelwanga xesha lakuphelelwa. Le ingentl’apha kuthiwa yintengiselelwano enomqathango wexesha ze enye le yokugqibela ibe yintengiselwano engaphelelwa xesha

Umbuzo ofuna impendulo uthi:  Ingaba umthengisi uyakwazi na ukurhoxisa ngokomthetho insivumelwano sentengiso esibekelwe ixesha lokuphelwelwa okanye isivumelwano esingaphelelwayo. Funda apha. 

Xa ufuna ulwazi oluthe vetshe ngalomba nceda uqhagamshelane nathi ngembalelwano  okanye utsalele umnxeba ku 021 4069102

For the best legal advice and personalised service, let's talk
Subscribe to our monthly newsletters, subscribe