Thought of the Week | Hayi! Enye imbalelwano nge POPI?

Sihlala sidibana nabanini bamashishini abathi, xa bethathela ingqalelo uxanduva lwabo lokuthotyelwa, basabele kwimeko yentiyo yothando. Kwelinye icala, kukho impendulo elungileyo apho ukuthotyelwa kusetyenziswe ngendlela eyakhayo kwishishini lakho lemihla ngemihla iinkqubo zokusebenza kunye nolawulo. Kwelinye icala, ibonakala inqabile apho ithiwe thaca njengokwenza imithambo ebomvu, ngesoyikiso sezohlwayo ezonakalisa imali ngokungathobeli okumiselwe ngurhulumente.

Ngethamsanqa, ukuthobela iPOPI ayisiyiyo le ingentla njengoko la manqaku abonisa ukuba:
1. IPOPI ayenzelwanga amashishini ‘amakhulu’ kuphela, kodwa isebenza kuwo onke amashishini nokuba angakanani na
2. IPOPI ayiyonto edibene nobuchwephesha (“IT”)
3. Ubungakanani obulinganayo bonke ulungiselelo lwePOPI alulunganga ukuze kufezekiswe ukuthotyelwa
4. I-POPI ayiyo mfitshimfitshi into yemiqathango kunye nendlela urhulumente anike uxanduva ngalo kumashishini.

UMthetho woKhuseleko lweeNkcukacha zaBantu (POPI okanye iPOPIA), yeyona ndlela ilula, ubeka imiqathango apho amashishini kufuneka ajongane nolwazi lomntu alubambayo alusebenzise. Oku kubandakanya iinkcukacha zobuqu zabasebenzi babo, kunye neenkcukacha zabathengi babo, abathengi kunye nabanikezeli beenkonzo, nokuba abathengi nabaxhasi ngabantu okanye amanye amashishini / amaziko.

Nokuba lingakanani na ishishini lakho, uya kugcina (record) iinkcukacha zabathengi bakho, abasebenzi kunye nabantu besithathu ababonelela ngeenkonzo kuwe, kubuchwephezi (computer) okanye ephepheni. Kananjalo kuya kufuneka ngoku uqale amanyathelo okuqinisekisa ukuba ulwazi.

Xa ufuna ulwazi oluthe vetshe kulomba nceda utsalele umnxeba ku 021 4069100 okanye uthumele imbalelwano ku  .

For the best legal advice and personalised service, let's talk
Subscribe to our montly newsletters, Subscribe