Thought of the Week | DIE LATERALE STEUNVEREISTE: ‘n ONLANGSE OORWINNING

Die boubedrywighede van u buurman, wat ingevolge goedgekeurde planne uitgevoer word, veroorsaak skade aan u eiendom en huis. Het grondeienaars ‘n wetlike plig om laterale ondersteuning in beboude stedelike gebiede te verleen?

Moet nalatigheid bewys word?Ons reg het al vir jare ‘n gebrek aan duidelikheid met betrekking tot die omvang van die plig van laterale steun as gevolg van twee uiteenlopende sienings wat in ons howe gemanifesteer is as gevolg van die invoer van die leerstuk van plig van laterale steun uit die Engelse reg. Die onderliggende kwessie was of die plig van laterale steun bestaan ​​het ten opsigte van onbeperkte grond sowel as grond in stedelike omgewing met verbeteringe (soos strukture en geboue) op die aangrensende grond.

Hierdie kwessies is nou deur die Appèlhof opgelos in die onlangse beslissing in die saak Petropulos & ‘n Ander v Dias (Saak nr. 1055/2018) [2020] ZASCA 53 (21 Mei 2020) waarin ons kantore opgetree het vir die suksesvolle party. Die Hof het die volgende verklaar:

Die posisie van ons wet rakende die reg op laterale ondersteuning tussen aaneenlopende eiendomme moet nog opgesom word. Eerstens is dit ‘n natuurlike reg wat verband hou met die eienaarskap van die eiendom en nie as gevolg van ‘n serwituut nie, soos uiteengesit in Rouliot. Tweedens is dit ‘n beginsel van buurreg soos uiteengesit in Anglo Operations, wat berus op geregtigheid en billikheid, soos uiteengesit in Regal. Laastens is dit verskuldig aan grond nie net in sy natuurlike toestand nie, maar dit strek ook tot geboue daarop. Alhoewel dit ‘n invloed op die aanvaarding van die reg op sywaartse steun in ons wet gehad het, is die Engelse wet nie slaafs in ons wet ingeplant nie.”

As sodanig is daar nou ‘n gevestigde wet dat die plig van laterale steun in ‘n stedelike omgewing bestaan, en dit strek tot geboue op aaneenlopende stukke grond, met dien verstande dat die skade in die omstandighede te ver van die gedrag af is of dit billik, redelik en net dat die persoon wat die skade aangerig het, met aanspreeklikheid belas word.

For the best legal advice and personalised service, let's talk
Subscribe to our monthly newsletters, subscribe