Thought of the Week | BANTU ABANGATSHATANGA, QAPHELANI

Ukuhlala kunye njengendoda nomfazi ngaphandle komtshato waseburhulumenteni, nokuba niyenza ninolwazi okanye ningenalo, oku kwenzeka kwiimeko ezininzi ngaphandle kokucingisisa ngeziphumo.

Umzekelo, ingxubaxaka ebikuBwanya v Master weNkundla ePhakamileyo, eKapa nakwabanye kwisigwebo esadluliselwa nge-1 ka-Okthobha ka-2020. UB no-R badibana ngo-2014 kwaye kungekudala emva koko bahlala kunye. UR wayehlala ephatha u-B njengomfazi wakhe nakubahlobo, ubudlelwane babo maxa onke babonakala ngathi bobabini abathandanayo. U-R wasweleka ngequbuliso ngo-Epreli ka-2016, phambi kokuba kwenziwe amalungiselelo okuthetha-thethana ngelobola kunye nokubhiyozela umtshato.

B ufake amabango ngokuchasene nelifa lika-R, kwisikhundla sakhe njengeqabane lika-R kunye nendlalifa yamathumbu. Umabi welifa kunye noMaster nangona kunjalo wawalahla amabango njengoko u-B wayengalilo “iqabane” lika-R (lomtshato), njengoko umthetho ufuna njalo kwibango elinjalo.

Kwisicelo esenziwe ngempumelelo liqela lethu lezimangalo laseKapa, ​​elikhokhelwa nguMartin Bey, kwaxoxwa ngempumelelo ukuba amaqabane abelana ngesondo kunye nobudlelwane obusisigxina kufuneka, ngenjongo ye-Intestate Succession Act (‘ISA’), athathwe “njengabatshatileyo” kungoko banelungelo lokuxhamla njengeendlalifa zamathumbu (Iinkundla zethu ngaphambili zifumanise ukuba amaqabane kubudlelwane besini esisigxina kufuneka athathwe “njengamaqabane” ngeenjongo ze-ISA.)

Umnumzana Bey ukwakhokele ibango elinxulumene noko egameni lika-B lokugcina de kugqitywe kwilifa lakhe njengeqabane (elingatshatanga) lobomi ngokusisigxina.

Ukufumana uncedo lokusombulula iimbambano zomthetho ezinje ngezi, tsalela umnxeba ku 021 4069100 okanye uthumele imbalelwano ku info@stbb.co.za.

For the best legal advice and personalised service, let's talk
Subscribe to our montly newsletters, Subscribe