Lindani Majalumani studied at the University of the Western Cape (UWC) and completed his LLB in December 2018. Lindani grew up in the rural villages of the Eastern Cape. He is a versatile young professional that enjoys learning and helping others. He spends his spare time amongst nature, photographing landscapes and exploring his passion for cars. He is currently working as a Candidate Attorney at STBB in our Cape Town Branch.

Thought of the Week | BANTU ABANGATSHATANGA, QAPHELANI

Ukuhlala kunye njengendoda nomfazi ngaphandle komtshato waseburhulumenteni, nokuba niyenza ninolwazi okanye ningenalo, oku kwenzeka kwiimeko ezininzi ngaphandle kokucingisisa ngeziphumo.

Umzekelo, ingxubaxaka ebikuBwanya v Master weNkundla ePhakamileyo, eKapa nakwabanye kwisigwebo esadluliselwa nge-1 ka-Okthobha ka-2020. UB no-R badibana ngo-2014 kwaye kungekudala emva koko bahlala kunye. UR wayehlala ephatha u-B njengomfazi wakhe nakubahlobo, ubudlelwane babo maxa onke babonakala ngathi bobabini abathandanayo. U-R wasweleka ngequbuliso ngo-Epreli ka-2016, phambi kokuba kwenziwe amalungiselelo okuthetha-thethana ngelobola kunye nokubhiyozela umtshato.

B ufake amabango ngokuchasene nelifa lika-R, kwisikhundla sakhe njengeqabane lika-R kunye nendlalifa yamathumbu. Umabi welifa kunye noMaster nangona kunjalo wawalahla amabango njengoko u-B wayengalilo “iqabane” lika-R (lomtshato), njengoko umthetho ufuna njalo kwibango elinjalo.

Kwisicelo esenziwe ngempumelelo liqela lethu lezimangalo laseKapa, ​​elikhokhelwa nguMartin Bey, kwaxoxwa ngempumelelo ukuba amaqabane abelana ngesondo kunye nobudlelwane obusisigxina kufuneka, ngenjongo ye-Intestate Succession Act (‘ISA’), athathwe “njengabatshatileyo” kungoko banelungelo lokuxhamla njengeendlalifa zamathumbu (Iinkundla zethu ngaphambili zifumanise ukuba amaqabane kubudlelwane besini esisigxina kufuneka athathwe “njengamaqabane” ngeenjongo ze-ISA.)

Umnumzana Bey ukwakhokele ibango elinxulumene noko egameni lika-B lokugcina de kugqitywe kwilifa lakhe njengeqabane (elingatshatanga) lobomi ngokusisigxina.

Ukufumana uncedo lokusombulula iimbambano zomthetho ezinje ngezi, tsalela umnxeba ku 021 4069100 okanye uthumele imbalelwano ku info@stbb.co.za.

For the best legal advice and personalised service, let's talk