Claudia completed her LLB degree at the University of Stellenbosch in 2019, and has embarked on the exciting journey of seeing all she has learnt in theory take shape in practice. She is currently serving her second rotation in Commercial Law at our STBB Claremont branch.   Outside of office hours you’ll find her under the sea, on top of a mountain or with her nose in a book. She believes that life is for living and that while we can’t change our problems, we can always change our perspective.”

Thought of the Week | AS BUITELANDSE TRUST EIENDOM IN SA KOOP OF VERKOOP

Indien iemand as trustee vir ‘n buitelandse trust aangestel word, hetsy die aanstelling in Suid-Afrika of buite ons grense geskied, word daar sekere vereistes deur ons wet ingestel voordat die trustee namens die buitelandse trust mag eiendom koop of verkoop.

Die trustakte moet by die Meester ingedien word om magtigingsbriewe vir die trustee van die buitelandse trust te verkry. Voordat dit ingedien kan word vir aanvaarding, moet die trustakte eers deur ‘n notaris van die land waarin die trust geregistreer is geverifieër word.

Die stap kan soms problematies wees, en in sekere beperkte omstandighede word ‘n afwyking toegelaat wat dit moontlik maak om ‘n verteenwoordiger in Suid-Afrika aan te stel (kragtens ‘n volmag) om die buitelandse trustakte by die Meester se kantoor in te dien vir aanvaarding, sonder die voorgenome verifikasie.

Die Meesterskantoor sal aandring op onder meer die volgende: (i) die genoteerde trustakte en ‘n Suid-Afrikaanse weergawe daarvan (wat onderteken kan word deur ‘n verteenwoordiger wat ingevolge ‘n volmag aangestel is) en (ii) gesertifiseerde afskrifte van identiteitsdokumente van die trustees (of verteenwoordigers).

Hierdie stappe word gereeld nie nagekom word nie en gevolglik word die aansoek om die uitreiking van magtigingsbriewe gereeld nie toegestaan nie.Kontak ons gerus vir hulp raad in die verband.

For the best legal advice and personalised service, let's talk