Thought of the Week | AS BUITELANDSE TRUST EIENDOM IN SA KOOP OF VERKOOP

Indien iemand as trustee vir ‘n buitelandse trust aangestel word, hetsy die aanstelling in Suid-Afrika of buite ons grense geskied, word daar sekere vereistes deur ons wet ingestel voordat die trustee namens die buitelandse trust mag eiendom koop of verkoop.

Die trustakte moet by die Meester ingedien word om magtigingsbriewe vir die trustee van die buitelandse trust te verkry. Voordat dit ingedien kan word vir aanvaarding, moet die trustakte eers deur ‘n notaris van die land waarin die trust geregistreer is geverifieër word.

Die stap kan soms problematies wees, en in sekere beperkte omstandighede word ‘n afwyking toegelaat wat dit moontlik maak om ‘n verteenwoordiger in Suid-Afrika aan te stel (kragtens ‘n volmag) om die buitelandse trustakte by die Meester se kantoor in te dien vir aanvaarding, sonder die voorgenome verifikasie.

Die Meesterskantoor sal aandring op onder meer die volgende: (i) die genoteerde trustakte en ‘n Suid-Afrikaanse weergawe daarvan (wat onderteken kan word deur ‘n verteenwoordiger wat ingevolge ‘n volmag aangestel is) en (ii) gesertifiseerde afskrifte van identiteitsdokumente van die trustees (of verteenwoordigers).

Hierdie stappe word gereeld nie nagekom word nie en gevolglik word die aansoek om die uitreiking van magtigingsbriewe gereeld nie toegestaan nie.Kontak ons gerus vir hulp raad in die verband.

For the best legal advice and personalised service, let's talk
Subscribe to our monthly newsletters, subscribe