Esethu studied at the Nelson Mandela University where she graduated with an LLB in 2018. She served her articles of clerkship at STBB where valuable experience in conveyancing and other fields of law practice was gained. Esethu was admitted as an Attorney and Conveyancer in April 2021 and currently practices as a Senior Associate in conveyancing at the STBB East London branch. Her focus is on the preparation of deeds for the registration of transfers and bonds and other conveyancing applications.

Thought of the week | AMABANGO PENALTY KWIZIVUMELWANO ZOKUZIPHATHA: NGABE BAQINILE?

Izivumelwano zokuthenga impahla engashukumiyo ihlala iqulethe amalungiselelo apho umboleki eya kuthi alahle idipozithi yakhe xa kuthe kwarhoxiswa isivumelwano ngenxa yokuba umthengi esaphula umthetho kwaye esilela ukulungisa oko kuphula umthetho.

UMthetho weZohlwayo zeMeko yesiqhelo ucacisa gca ukuba, ukuba inkundla ifumanise ukuba isohlwayo esigqityiweyo siphume ngaphandle komkhethe obangelwe ngummangaleli ngenxa yokophula umthetho kunye nokurhoxiswa, inkundla inokunciphisa isohlwayo ukuya kuthi ga ngoku ingqalelo ngokulinganayo kwiimeko.

Oku kuthetha ukuba, nakwimeko yesivumelwano esichaza ngokuthe ngqo ukuba umthengi uza kuphulukana nedipozithi yakhe kwiimeko ezithile, oko akumthinteli loo mthengi ukuba asondele kwinkundla yamabango ukuba anciphise isixa sesohlwayo.

Kubalulekile ukuba uqaphele, nangona kunjalo, ukuba la malungiselelo akafanele ukulinganiswa ne-rouwkoop. Ukuba isivumelwano sithi, umzekelo, ukuba umthengi unokukhetha ukuphelisa isivumelwano ngokubhatala isixa sediphozithi kumthengisi “njengerouwkoop”, umthengi unokurhoxa ngokusemthethweni kwisivumelwano sokuhlawula isixa esimiselweyo. Umthengi urhoxa kwisivumelwano ngokwemigaqo yecandelo rouwkoop uya kuthi ngenxa yoko angangqubani nesivumelwano kwaye umthengisi ngekhe abambe umthengi kwisivumelwano okanye enze enye into eyonakeleyo.

Kuya kuthi ke kubekho umahluko ocacileyo phakathi kwezi ngcinga zimbini. Kwizenzo, nangona kunjalo, ukuphulukana kunye ne-rouwkoop) zihlala zisetyenziswa ngokuchaseneyo ezingalunganga kwaye ziyingozi.

For the best legal advice and personalised service, let's talk
Subscribe to our montly newsletters, Subscribe