Lindiswa is an Associate at STBB and serves as such in the conveyancing department at our Cape Town branch. She obtained her Bachelors of Law (LL.B) degree from the University of the Western Cape where she became an active member of Black Lawyers’ Association (BLA-SC) and is proud to have been one of the students together with UWC Alumni Relations Office, to secure funding for hundreds of UWC students in food security in 2016. Through her hard work and academic excellence, she became a member of the Law faculty’s Top Achievers’ program, honored with the Deans Merit Award in 2018 and was invited for an internationally recognized membership in the Golden Key International Society. Lindiswa is privileged to have been mentored by the Regional Court Magistrates, Siviwe Yakhe and Cathy Page in 2017-2018 as part of South African Chapter of International Association of Women Judges (SAC-IAWJ). Outside of office, Lindiswa is actively involved in community services, and is currently a Chair person of KwaKhanya Youth Empowerment Programme, the youth organisation based in Delft.

Thought of the Week | KUTHENI ISISOMBULULO SENTO YONKE SINGAYIFANELANGA IPOPIA?

Njengomnini weshishini, kusenokwenzeka ukuba ufumana isabelo sakho esifanelekileyo sezimemo zokusebenzisa iinkonzo zezixhobo ezikwi-Intanethi ukuququzelela nokwenza lula indlela yakho ekuthobeleni iPOPIA. Isusela kuvavanyo olwenziwa kwi-Intanethi ukuya kwimigaqo-nkqubo ezenzekelayo. Ngelixa uninzi lweminikelo enjalo inamalungu axabiseke ngeyonandlela, kwangaxeshanye kukwafana nokulungelelanisa ikamva lakho kunye nempendulo ka-Daisy kumdlalo othi -uyandithanda-hayi akandithandi. Kuyingozi kakhulu.

Isizathu sokuba le nto ibe njalo, sinamacala amabini. Okokuqala, lonke ishishini kunye nombutho wahlukile kwaye ukuqokelelwa, ukusetyenziswa kunye nokulawulwa kweenkcukacha zakho eziqokelelayo, zihlala zahlukile. I-POPIA ifuna ukuba nawaphina amanyathelo okhuseleko lwabucala abekiweyo, kufuneka abe kokufanelekileyo kwimicimbi yemihlangemihla kuloombutho.

Yicinge ngale ndlela. Ukusuka kwindawo yokujonga ye-POPIA, ukuqokelela inkcukacha yabafakizicelo bezivumelwano sokuzivocavoca, kwahluka kakhulu kwiinkcukacha efunyenwe kumthengi ukuze ubhalisele ikhadi leklabhu yokuthengisa (njengekhadi leklabhu yakwaClicks), oyona leyo yahlukileyo kwiinkcukacha ezibhaliswayo xa umfundi ebhalisa kwiziko lokufundisa. Ukuqokelelwa kweedilesi ze-imeyile yindawo yokutyela ngenjongo yokuyisebenzisa xa ipapasha iinkqubo zayo kwixa elizayo, sis’thunywa esilawulayo ngeenjongo zokuthumela amabango kubanini bezikim, okanye imveliso-mayeza ngenjongo yokwazisa ukuphindwaphindwa ngugqirha, le yeminye yemizekelo yeenkqubo ezibonakala zifana, kodwa aziqwalaselwa ngokufanayo phantsi kwePOPIA.

Ishishini ngalinye ke ngoko kufuneka lisondele ekuthobeleni i-POPIA ekungeneni kwindawo yayo eyahlukileyo. Ukusilela koku, kuyakubangela ukusetyenziswa kwesisombululo esifanele nabani na yaye nayiphi na ingxaki (one size fits all) esikhawulezayo kwiimpawu ezikhoyo. Kungcono wenze umthambo ofanelekileyo kwaye utyumbe igqwetha okanye umcebisi ukuze akuncede kwimiceli mngeni yakho yokuthobela . Ukwenza i-POPIA ngenxa yokwenza nje, kungangoneli, kuya kubakhathaza abasebenzi bakho kunye neqela lolawulo, kunye nokuchitha ixesha elixabisekileyo, izixhobo kunye nemali kuqaliso lobuxoki.

For the best legal advice and personalised service, let's talk
Subscribe to our montly newsletters, Subscribe