Lindiswa is an Associate at STBB and serves as such in the conveyancing department at our Cape Town branch. She obtained her Bachelors of Law (LL.B) degree from the University of the Western Cape where she became an active member of Black Lawyers’ Association (BLA-SC) and is proud to have been one of the students together with UWC Alumni Relations Office, to secure funding for hundreds of UWC students in food security in 2016. Through her hard work and academic excellence, she became a member of the Law faculty’s Top Achievers’ program, honored with the Deans Merit Award in 2018 and was invited for an internationally recognized membership in the Golden Key International Society. Lindiswa is privileged to have been mentored by the Regional Court Magistrates, Siviwe Yakhe and Cathy Page in 2017-2018 as part of South African Chapter of International Association of Women Judges (SAC-IAWJ). Outside of office, Lindiswa is actively involved in community services, and is currently a Chair person of KwaKhanya Youth Empowerment Programme, the youth organisation based in Delft.

Thought of the week | Isicelo esingesinye

Ngokwesiqhelo,izivumelwano ziqulunqwa ngokwendlela yobonelelo nolwamkelo. Oku kubalulekengaphezulu kokuba ubani enokucinga, nanjengokuba lotshintshitshintshi esebenza njengophawu lovunyelwano enye yemfuneko ezibaluleke ngakumbi zesivumelwano esisemthethweni ikwabonakalisa ixesha kunye nendawo esithe saqulunqwa kuyo ngokusemthethweni isivumelwano. Oku kubalulekile,hayi nje ngokwesizathu sobuchwepheshe bezomthetho njengegunya nogunyaziso kodwa nangokuba umzuzu esiqulunqwe ngawo isivumelwano uphawula isiphelo sesigabaseengxoxo yaye iphembelela kwizibophelelo zesivumelwano.

Thina ngokubanzi, ngaphandle kwezivumelwano eziqulunqwe ngezombane, silandela uhlobo lokuba isivumelwano siqulunqwa ngomzuzu, nakwindawo apho lomntu wenze ubonelelo athi aqaphele khona ukuba luthe lwamkeleka,hlobo olo lwaziwa njengo lwazi..Ubonelelo kufuneka, phakathi kwezinye izinto, lwenziwe ngeenjongo zokudala izibophelelo yaye icacise gca imiba engundoqo yesivumelwano kwimigaqo ethile.

Ngokusemthethweni, ulwamkelo lwalo kunyanzelekile ukuba nalo lwenziwe kwangezinjongo zifanayo kwaye luhambelane nemigaqombonelelo. Ukuba ulwamkelo ngokwenjongo aluhambelani okanye alungqamani nobonelelo, luthatha indawo kwaye olona bonelelo lungoloqobo luyaphela. Kubalulekile ukuba sazi uba enyanisweni isicelo esingesinye senziwe, kuba kude kube kanye yamkelwe, akukho mbophelelo iyakuqulunqeka kwaye amaqela angarhoxa ngokukhululekileyo kwisivumelwano. Kumthetho ngokubanzi, umntu othe wenza ubonelelo kunye nesicelo esingesinye angayalela indlela elinothi lwenziwe ngayo ulwamkelo nokuba ingaba sisaziso siyadingeka kusini na. ukuba umboneleli, ngokubhaliweyo okanye ngokucacileyo akasidingi isaziso izenzo ziyakwamkeleka njengolwamkelo olwaneleyo lwesivumelwano. Kuba ke kubalulekisa ukwazi ukuba ingaba ubonelelo lomboneleli lwamkelekile kusini na, kusoloko kungcono uba siphazamele kwicala lengqiniseko kwaye senzele ulwamkelo neenkqubo zezazisi amalungiselelo athile kwisivumelwano.

For the best legal advice and personalised service, let's talk
Subscribe to our monthly newsletters, subscribe